top of page

Integritetspolicy

 1. PARTER VID 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

1.1 Personuppgiftsansvarig
Åre Hemslöjd HB 9164735020, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Med stöd av ditt samtycke eller den lagliga grund för att fullgöra ett avtal, samt för att kunna administrera ditt kundavtal hos Åre Hemslöjd, behandlar vi personuppgifter som namn, adress, kontaktuppgifter samt i vissa fall personnummer.

 

1.2 Den registrerade
Den registrerade är den fysiska person vars personuppgifter behandlas av personuppgiftansvarig.

 

2. KATEGORIER AV BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER

 

2.1 All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt Dataskyddsförordningen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar samt krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

2.2 Åre Hemslöjds hemsida innehåller cookies som de flesta andra hemsidor , det vill säga en liten textfil som fungerar som ett ID-kort. Cookies gör att hemsidan kommer ihåg ditt besök, och används sedan för att förbättra upplevelse nästa gång du besöker hemsidan. Du blir tillfrågad om att acceptera cookies när du besöker hemsidan.

 

2.3 När du kontaktar oss varierar mängden insamlade och behandlade personuppgifter beroende på vilken kommunikationskanal som du väljer att använda. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material. När du till exempel lägger en beställning hos oss behöver vi dina kontaktuppgifter och personuppgifter för att fullfölja våra åtaganden mot dig.

 

2.4 Behandling av uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening är förbjuden. Detsamma gäller behandling av genetiska eller biometriska uppgifter samt uppgifter om sexualliv eller sexuell läggning och hälsa. Åre Hemslöjd behandlar inga kategorier av känsliga personuppgifter.

 

3. ANVÄNDNING AV INFORMATION

Åre Hemslöjd samlar in personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt avtal samt för att ge dig en bra upplevelse av vår tjänst och vår hemsida. De personuppgifter som samlas in vid köp behövs för att vi ska kunna leverera varor och skicka orderbekräftelse och kvitto.

Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov, förbättra vår hemsida. 

 

4. HUR LÄNGE PERSONUPPGIFTER SPARAS

Vid tidpunkt då personuppgifter inte längre behöver behandlas för det syfte som de en gång samlades in för kommer Åre Hemslöjd att radera eller på annat vis anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tidsperiod, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat.

 

5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

För att fullgöra det ingångna avtalet med dig som kund kan vi i förekommande fall dela dina personuppgifter med andra tjänsteleverantörer och underbiträden. Dessa tjänsteleverantörer och underbiträden har genom detta motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du avtalat med oss. Samtliga av våra underleverantörer och underbiträden som Åre Hemslöjd använder skall följa de riktlinjer och rutiner som beskrivs i denna policy i enlighet med Dataskyddsförordningen och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säker­hetsåt­gärder för att skydda dina uppgifter. Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angi­vits ovan för att följa tillämpliga lagar och före­skrifter, en begäran eller ett föreläg­gande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt be­rättigade in­tresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

 

6. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade vars personuppgifter behandlas genom eller i samband med användningen av våra tjänster har en rad rättigheter som bör kännas till. Den registrerade har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om denne genom ett så kallat re­gis­terut­drag. Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit Åre Hemslöjd i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Den registrerade har rätt att be­gära rättelse samt rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade, om denne anser att en uppgift är felaktig eller ofullständig. Om den registrerade begär att be­handlingen av sina uppgifter ska begränsas kan det medföra att Åre Hemslöjd inte kan upp­fylla eventuella skyldigheter gentemot den registrerade under den tid behandlingen begrän­sats. Den registrerade har i vissa fall rätt att bli glömd. Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra kundavtalet, eller om Åre Hemslöjd exempelvis är skyldiga enligt lag exempelvis bokföringslagen att bevara uppgifterna.

Den registrerade har rätt att motsätta sig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om denna anser att denna är felaktig eller om berättigade skäl saknas. I den utsträckning som Åre Hemslöjd behandlar personuppgifter med stöd av den registrerades samtycke har denne rätt att åter­kalla detta samtycke. Den registrerade har också rätt att lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, samt när som helst motsätta sig behandlingen av sina personuppgif­ter som har till syfte att möjliggöra mailutskick i marknadsföringssyfte.

 

7. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER

Vid en personuppgiftsincident ska Åre Hemslöjd utan onödigt dröjsmål anmäla detta till tillsynsmyndighet inom 72 timmar. Om anmälan till tillsynsmyndigheten inte görs inom 72 timmar ska den åtföljas av en motivering till förseningen.

 

8. INFORMATIONSSÄKERHET 

Åre Hemslöjd vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är anpassad till risken med behandlingen av personuppgifter, så att kraven i Dataskyddsförordningen uppfylls och den registrerades rättigheter skyddas. Åre Hemslöjd skyddar personuppgifter på ett sådant sätt att förstörelse, blockering, ändring, otillåten spridning, kopiering eller distribution inte sker. Åre Hemslöjd behandlar personuppgifter konfidentiellt utan att använda eller vidarebefordra dessa för något annat ändamål än det som är angivet i denna policy.

Åre Hemslöjd verkar löpande för att skapa medvetenhet rörande Dataskyddsförordningen samt riktlinjerna i denna policy bland personal. Samtliga har fått utbildning i hantering, skydd och skötsel av personuppgifter samt informerats om dess konfidentiella karaktär.

Vi säkerställer att personuppgifter och datafiler som innehåller personuppgifter endast kan brukas av behörig personal hos Åre Hemslöjd. Tillgången till personuppgifter begränsas till endast de medarbetare som behöver ha tillgång till dessa personuppgifter för att kunna fullfölja åtaganden enligt kundavtal (tex fakturering eller kundservice). 

På Åre Hemslöjd gäller ett sekretessavtal där personalen omfattas av tystnadsplikt. Denna sekretessförbindelse gäller även efter att anställningens upphörande.

 

Den plattform som Åre Hemslöjd använder heter Wix. Wix har nödvändiga certifikat inom säkerhet för drift. Läs mer om Wix på deras hemsida www.wix.com

 

Kontaktuppgifter 

Åre Hemslöjd HB

Org. nr: 9164735020
Postadress Åre Hemslöjd, Box 37, 837 23

Besöksadress Åre Hemslöjd, Årevägen 87, 837 52 Åre

E-post shop@arehemslojd.se

Telefonnummer 0647-501 30

bottom of page